Local-born pandas ‘Jianjian’ & ‘Kangkang’ will become ‘adults’ next year

2 Apr, 2020
Local-born pandas ‘Jianjian’ & ‘Kangkang’ will become ‘adults’ next year

Local-born pandas ‘Jianjian’ & ‘Kangkang’ will become ‘adults’ next year

2 Apr, 2020